Osnovni podatki

Osnovne naloge komisije za kakovost na ŠCV so, da skrbi za celovito obvladovanje kakovosti izobraževanih storitev, spodbuja zaposlene in udeležence izobraževanja na ŠCV v vključevanje v procese obvladovanja kakovosti na področju izobraževalnega dela, izvaja različne aktivnosti, vrednoti rezultate posameznih aktivnosti in predlaga ukrepe za dvig kakovosti izobraževalnih storitev na ŠCV. Krovna komisija intenzivno sodeluje s skupinami za kakovost na posameznih šolah.

Pri uvajanju modela kakovosti smo se odločili za metodo samoevalvacije, ki predstavlja osnovo skupnega evropskega okvirja zagotavljanja kakovosti, zlasti v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Pri tem imamo v mislih dijaka in druge udeležence izobraževanja, ki so v središču naše pozornosti. Proces samoevalvacije je sestavljen iz t.i. “samoevalvacijskega kroga”, ki ga tvori več delovnih postopkov (opredelitev ciljev, izdelava načrta samoevalvacije, ocenjevanje oz. vrednotenje in analiza rezultatov, oblikovanje ukrepov za izboljšanje). Delo komisije za kakovost na ŠCV se naslanja na izvajanje samoevalvacije učiteljev in udeležencev izobraževanja s pomočjo spletnega orodja in anketnih vprašalnikov. Vodstvo ŠCV s komisijo za kakovost želi s pomočjo empiričnih rezultatov predlagati ustrezne ukrepe za izboljšavo stanja oziroma napredek na določenem področju in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti izobraževanja na ŠCV.